Säännöt ja ohjesäännöt

Pörssin säännöt ja ohjesäännöt

Pörssi – Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat ry:n säännöt

Voimassaolevat säännöt: Päivitetty ja hyväksytty 27.10.2020

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pörssi – Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä.

 

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tavoitteena on toimia Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelevien etujärjestönä, tehostaa ja helpottaa jäsenten opiskelua, lisätä taloudellista tietoutta yliopistossa ja sen ulkopuolella, ja toimia molemminpuolisessa vuorovaikutuksessa talous- ja elinkeinoelämän kanssa taloudellisen ja henkisen kasvun edistämiseksi.

 

Yhdistyksen toiminta

Yhdistys järjestää kokous-, keskustelu-, esitelmä-, luento-, kurssi-, tiedotus-, huvi- ja ekskursiotilaisuuksia, kehittää opintoneuvontaa ja opintoyhteistyötä. Tämän lisäksi yhdistys järjestää työpaikkoja kotimaassa ja ulkomailla, harjoittaa ravitsemusliiketoimintaa ja muuta yhdistyslain 5§:n mukaista jäsenistöä palvelevaa liiketoimintaa tarvittaessa asianmukaisilla luvilla. Yhdistys toimii muillakin tavoin jäsentensä parhaaksi sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden vastaaviin tavoitteisiin pyrkivien kerhojen ja yhdistysten kanssa.

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajalle vähintään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee palauttaa tilit viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen varsinainen jäsen voi olla jokainen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa kauppatieteiden maisterin tai kandidaatin tutkintoa suorittava. Hallitus voi kutsua yhdistyksen toimintaa ansiokkaasti tukeneen henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi Yhdistyksen rinnnakkaisjäsen voi olla 31.12.2022 mennessä rinnakkaisjäseneksi liittynyt opiskelija, joka kuuluu toiseen ekonomiyhdistyksen, ja joka suorittaa kauppatieteiden maisterin tai kandidaatin tutkintoa Jyväskylän yliopistossa. Rinnakkaisjäsen ei ole yhdistyksen kautta KeskiSuomen Ekonomien tai Suomen Ekonomien virallinen opiskelijajäsen. Rinnakkaisjäsen ei voi toimia yhdistyksen hallituksen jäsenenä. Yhdistyksen rinnakkaiskäseneksi ei voi enää liittyä 31.12.2022 jälkeen. Yhdistyksen väliaikaisjäseneksi voi liittyä ulkomaisessa yliopistossa kauppatieteellistä tutkintoa suorittava henkilö, joka on saapunut virallisen vaihto-opiskelu ohjelman kautta suorittamaan vaihto-opiskelujaksoa Jyväskylän yliopistossa. Liityttyään yhdistykseen, vaihto-opiskelijajäsenestä ei tule Keski-Suomen Ekonomien tai Suomen Ekonomien opiskelijajäsentä. Vaihto-opiskelijajäsenet eivät ole vaalikelpoisia eivätkä äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksissa. Väliaikaisjäsenen on erottava tai hänet erotetaan yhdistyksestä, kun vaihto-opintojakso päättyy.

Yhdistyksen jäsenen sekä rinnakkaisjäsenen jäsenyys päättyy jäsenen eroamiseen, tai erottamiseen, jäsenen on erottava, kun jäsenen opinto-oikeus kauppatieteellisen tutkinnon suorittamiseen Jyväskylän yliopistossa päättyy. Yhdistyksen jäsen voidaan yhdistyksen kokouksessa 2/3 äänten enemmistöllä erottaa kokonaan tai määräaikaisesti yhdistyksestä, jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai huomattavasti vahingoittaa yhdistyksen mainetta. Tämä päätös on vahvistettava seuraavassa yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Määräaikaisen erottamisen ajanjakson pituudesta päättää yhdistyksen kokous tapauskohtaisesti. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä todisteellisen aineiston saatuaan.

 

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen jäsenmaksu suoritetaan kertamaksuna ja sen suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous erikseen kaikille jäsentyypeille vuosittain.

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset. Vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen jäsenten sähköpostilistalla ja nettisivuilla sekä mahdollisesti muulla järjestön toimintaan soveltuvalla viestintävälineellä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään yhdistyslain 20§:n mukaisesti. Sekä hallituksen että yhdistyksen kokouksiin osallistuminen on mahdollista myös etäyhteydellä, joko ennen kokousta tai kokouksen aikana kokouksen koollekutsujan sen mahdollistaessa. Etäosallistuminen kokouksiin tapahtuu postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Yhdistyksen vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

 • Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja mahdollinen tilintarkastajan lausunto.
 • Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta.
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimikauden hallitukselle.
 • Esitetään kuluvan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

10§ Syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

 • Valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle.
 • Valitaan yksi tilintarkastusyhteisö tai yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja seuraavalle tilikaudelle. Valitaan henkilöt muihin yhteisöihin, joissa yhdistyksellä on vakinainen edustus.

11§ Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu. Yhdistyksen kokouksissa suoritettavissa äänestyksissä tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei säännöissä ole muilta osin toisin määrätty. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Sekä hallituksen että yhdistyksen kokouksissa pöydällepanoa voi vaatia 1/3 kokouksen osanottajista. Pöydälle pantu asia on otettava esille seuraavassa kokouksessa, jossa siitä on myös päätettävä.

 

Yhdistyksen hallitus

12§ Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, talousvastaava ja 5-10 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

13§ Hallitus voi vapaasti perustaa toimikuntia tai työryhmiä sekä nimittää toimihenkilöitä. Kaikille edellä mainituille on tällöin määrättävä toimikausi ja toimivalta. Lisäksi yhdistyksen alaisuudessa toimii Pörssineuvosto, jonka toiminnasta säädetään erillisessä ohjesäännössä.

14§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri tai talousvastaava kahdestaan.

 

Hallituksen kokoukset

15§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta sekä mikäli puolet hallituksen jäsenistä sitä vaativat. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä.

 

Palkitseminen ja edustaminen

16§ Yhdistyksen hallitus voi myöntää standaareja ja ansioituneille jäsenille ansiomerkkejä, joista säädetään tarkemmin yhdistyksen kokouksen hallinnoimissa standaari- ja ansiomerkkiohjesäännöissä. Sääntöjen viidennessä (5.) pykälässä mainituin perustein voidaan yhdistykseen kutsua kunniajäseniä. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta ja ansiomerkin saajasta voi tehdä jokainen yhdistyksen jäsen yhdistyksen hallitukselle. Kunniajäseneksi kutsuminen on yhdistyksen korkein huomionosoitus.

17§ Yhdistyksellä on akateemisissa tilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa käytettävä juhlanauha. Sen käytöstä säädetään tarkemmin juhlanauhaohjesäännössä.

 

Yhdistyksen säännöt

18§ Säännöt ja sääntöjen muutokset on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Ensimmäisessä kokouksessa sääntöjen muutoksen hyväksymiseen vaaditaan 3/4 enemmistö paikalla olevien jäsenten äänistä ja yksinkertainen enemmistö toisessa kokouksessa, jossa ne on hyväksyttävä muuttumattomana. Ohjesääntöjen muutokset on hyväksyttävä yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

19§ Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.

 

Yhdistyksen purkaminen

20§ Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävissä yhdistyksen kokouksissa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä. Jäljelle jääneet varat on yhdistyksen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaan luovutettava edistämään yhdistyksen perinteiden ja historian vaalimista tai kauppatieteiden opetusta Jyväskylässä.

 


Pörssi – Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat ry:n ohjesäännöt

Ohjesäännöt on päivitetty viimeksi yhdistyksen kokouksessa 15.09.2020.

Hallitushaku ohjesääntö

Tämän ohjesäännön tarkoituksena on avata hallituksen valintaprosessia  

 Yleiset ohjeet  

1§ Hallitus valitaan henkilövaalilla, eli jokaisen pestin kohdallajohon on kaksi (2) tai useampi hakija järjestetään äänestys ehdolle asettuneiden kesken.

2§ Äänivaltaiset voivat tehdä muutosehdotuksia hallituksen kokoon, valittaviin pesteihin ja valittaviin henkilöihin liittyen. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

3§ Puheenjohtaja, valitaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Mikäli kukaan hakijoista ei saa ensimmäisessä äänestyksessä yli puolta läsnäolevien äänivaltaisten jäsenten äänistä, äänestetään kahden eniten ääniä saaneen kesken uudelleen.

Muu hallitus valitaan pestikohtaisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä, kuitenkin niin, että jos äänet ovat kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken tasan, järjestetään näiden kahden ehdokkaan välillä uusintaäänestys. Tämän mennessä tasan ratkaisee arpa 4§ mukaisesti. Jos pestiin oli alunperin vain kaksi ehdokasta, tasapelin ratkaisee arpa, kuten 4§ osoittaa. Äänestykset suoritetaan suljetusti.

4§ Mikäli äänestyksessä äänet menevät tasan, äänestystuloksen ratkaisee arpa. 

5§ Ohjesäännöstä ja sen muutoksista päättää Pörssi ry:n yhdistyksen kokous. 

 

Hakuprosessin eteneminen

 1. Avoimen hakemuksen lähettäminen ja nimi listalle 
 2. Henkilökohtaiset haastattelut 
 3. Syyskokous

1. Avoimen hakemuksen lähettäminen ja nimi listalle

 • Hallitushakija laittaa nimensä hakemansa pestin kohdalle ainejärjestötila Selkkarin ovessa olevalle tai muutoin pörssin jäsenten saatavilla olevalle listalle.  
 • Hakijat toimittavat hakemuksena istuvalle hallituksen puheenjohtajalle sähköpostitse hakuajan loppuun mennessä. Hakemus on vapaamuotoinen ja hakijan niin halutessaan kuvallinen. Hakijan lähettäessä hakemuksen hän antaa luvan julkaista sen yhdistyksen verkkosivuilla. Hakemukset pesteihin julkaistaan samanaikaisesti yhdistyksen verkkosivuilla vain jäsenille näkyvällä sivulla. 
 • Puheenjohtajaehdokkaiden hakemukset tai esittelyt julkaistaan Pörssin jäsenille suunnatussa kanavassa. 

2. Henkilökohtaiset haastattelut

 • Puheenjohtajaehdokkaat ja istuva puheenjohtaja haastattelevat hallitushakijat ennen syyskokousta suljettujen ovien takana. 
 • Puheenjohtajaehdokkaat muodostavat oman näkemyksensä hallituksen kokoonpanosta sekä henkilöistä. 

3. Syyskokous

Syyskokouksessa kenellä tahansa vaalikelpoisella jäsenellä on mahdollisuus asettua ehdolle mihin tahansa pesteistä.

 

Vaihe 1. Puheenjohtajan valinta 

 • Puheenjohtajaehdokkaat esittelevät itsensä kokousväelle. Esittelyille on varattu jokaiselle ehdokkaalle samanpituinen aika.  
 • Kokousväki saa esittää kysymyksiä puheenjohtajaehdokkaille, joihin jokainen puheenjohtajaehdokas vastaa vuorollaan. 
 • Puheenjohtajaehdokkaat esittelevät omat listansa seuraavan vuoden hallitukseksi ja perustelevat lyhyesti valintansa pesteihin. 
 • Lopuksi äänestetään puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle ehdottomalla äänten enemmistöllä. 

Vaihe 2. Varapuheenjohtajan ja talousvastaavan valinta 

 • Valitaan varapuheenjohtaja ja talousvastaava. 
 • Jokaisella halukkaalla pestiinhakijalla on mahdollisuus esittäytyä 
 • Kokousväellä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ennen äänestystä. 
 • Äänestys suoritetaan pestikohtaisesti yksinkertaisella äänten enemmistölläeli eniten ääniä saanut ehdokas valitaan kyseiseen pestiin seuraavalle toimikaudelle. 

Vaihe 3. Päätetään hallituksen jäsenmäärä sekä pestit 

 • Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, talousvastaava ja 5-10 muuta jäsentä 
 • Pohjaesityksenä hallituksen kokoonpanolle toimii valitun puheenjohtajan ehdokaslista. Äänivaltaisilla jäsenillä on mahdollisuus tehdä muutosehdotuksia kyseiseen esitykseen. 
 • Mikäli hallituskokoonpano muuttuu valitun puheenjohtajan ehdottamasta, on hänellä mahdollisuus tehdä muutoksia omaan esitykseensä pesteihin valittavista henkilöistä. 

Vaihe 4. Henkilöiden valinta edellä päätettyihin pesteihin 

 • Valitaan henkilöt edellä päätettyihin pesteihin. 
 • Pesteistä äänestetään pohjaehdotuksen mukaisessa järjestyksessä. 
 • Jokaisella halukkaalla pestiinhakijalla on mahdollisuus esittäytyä 
 • Kokousväellä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ennen äänestystä. 
 • Äänestetään pesteistä yksinkertaisella äänten enemmistöllä, eli eniten ääniä saanut ehdokas valitaan kyseiseen pestiin seuraavalle toimikaudelle. 
 • Mikäli pestiin valitaan kaksi tai useampi henkilö, voidaan äänestää kaikista valittavista henkilöistä yhdellä kertaa. Tällöin äänivaltaiset jäsenet saavat äänestää yhdellä kertaa niin montaa henkilöä, kun pestiin ollaan valitsemassa. Valittavien henkilöiden määrä pohjautuu päätettyyn pohjaehdotukseen. Eniten ääniä saaneet henkilöt valitaan. 

 

Pörssineuvoston ohjesääntö

1§ Pörssineuvosto on Pörssi ry:n sääntöjen puitteissa toimiva vapaaehtoisuuteen perustuva toimielin. Pörssineuvoston jäseneksi kutsutaan Pörssi ry:n nykyisen ja kaikkien aiempien hallitusten puheenjohtajat sekä varapuheenjohtajat. Pörssineuvosto voi myös kutsua jäsenikseen muita Pörssi ry:n aktiiveja ja hallituslaisia nähdessään sen sopivaksi. Pörssineuvosto valitsee kokouskohtaisesti puheenjohtajan ja sen esittelijänä ja sihteerinä toimii istuvan Pörssi ry:n hallituksen puheenjohtaja.

Pörssineuvosto toimii Pörssi ry:n tarkoitusperien ja periaatteiden edistämiseksi keskittyen pitkän aikavälin kysymyksiin ja haasteisiin. Pörssineuvosto on luonteeltaan keskusteleva, ei toimeenpaneva. Pörssineuvosto voi nimissään tehdä Pörssi ry:n hallitukselle tiedoksiantoja ja ehdotuksia toimenpiteitä varten. Pörssineuvoston kokouksen pöytäkirja toimitetaan aina Pörssi ry:n hallitukselle tiedoksi.

Pörssineuvoston kutsuu koolle Pörssi ry:n istuva puheenjohtaja. Pörssineuvosto pyrkii kokoontumaan kaksi kertaa vuodessa. Kerroista vähintään yksi pyritään järjestämään Jyväskylässä. Tilaisuuksiin kutsutaan kaikki Pörssineuvoston jäsenyyteen oikeutetut henkilöt, joiden yhteystiedot ovat Pörssi ry:n tiedossa. Toinen tilaisuuksista keskittyy perinnön ja käytänteiden siirtoon, ja tähän tilaisuuteen kutsutaan lisäksi Pörssi ry:n istuva hallitus kokonaisuudessaan.

Tästä ohjesäännöstä ja sen muutoksista päättää Pörssi ry:n hallitus.

Tämä ohjesääntö on hyväksytty Pörssi ry:n kokouksessa 10.12.2006.

 

Ansiomerkkiohjesääntö

Pörssi ry:llä on kolmiportainen akateeminen ansiomerkki, jonka yhdistyksen hallitus voi myöntää ansioituneelle Pörssi ry:n jäsenelle tai kunniajäsenelle, ei kuitenkaan istuvan hallituksen jäsenelle. Ansiomerkki voidaan myöntää myös yhdistyksen entiselle jäsenelle, joka on toiminut ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi myös yhdistyksestä eroamisen jälkeen. Ansiomerkkiä myönnetään kultaisena, hopeisena ja pronssisena niin, että ne ansaitaan järjestyksessä pronssisesta kultaiseen. Ansiomerkin muodosta säädetään tarkemmin erillisessä dokumentissa.

Ansiomerkkejä voidaan myöntää vuoden aikana korkeintaan yksi kultainen, kaksi hopeista ja viisi pronssista Pörssi ry:n jäsenille tai entisille jäsenille. Ansiomerkki voidaan myöntää samalle henkilölle vähintään kahden vuoden kuluttua edellisestä myöntämispäätöksestä. Yhdistyksen hallituksen on pidettävä rekisteriä ansiomerkin saajista ja myöntämisajankohdista.

Ansiomerkin myöntämisperusteena on jäsenen osoittama pyyteetön työ Pörssi ry:n hyväksi. Tällaista voi olla esimerkiksi omaehtoinen yhdistyksen toiminnan kehittäminen, tunnettuuden lisääminen tai muu jäsenistön Pörssi ry:ltä saaman hyödyn kasvattaminen. Myöntämisen yhteydessä hallituksen on yksilöitävä myöntämisperusteet, jotka on arkistoitava.

Myönnetyt ansiomerkit luovutetaan saajilleen myöntämisestä päättäneen hallituksen toimikaudella yhdistyksen vuosijuhlissa. Luovutuksen yhteydessä saajalle annetaan lisäksi kunniakirja. Ansiomerkkien ja kunniakirjojen luovutuksesta vastaa myöntämisestä päättäneen hallituksen edustaja.

 

Juhlanauhaohjesääntö

Pörssi ry:llä on juhlanauha, jota käytetään ylioppilaskuntanauhan tavoin akateemisissa juhlatilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa. Juhlanauha on 30 mm leveä nauha. Nauhan pohjaväri on valkoinen. Pohjavärin leveys on 18 mm. Pohjavärin molemmilla puolilla on väriltään sininen (värikoodi:C93 M72 Y0 K0) raita, alhaalla 10 mm ja ylhäällä 2mm leveä.

  Jokaisella Pörssi ry:n jäsenellä on oikeus lunastaa juhlanauha itselleen omaksi. Nauhan käyttöoikeus säilyy yhdistyksestä eroamisen jälkeen.

Pörssi ry:n hallituksen jäsenillä ja kunniajäsenillä on oikeus käyttää juhlanauhaa, jonka leveys on 45 mm. Nauhan pohjaväri on valkoinen. Pohjavärin leveys on 27 mm. Pohjavärin molemmilla puolilla on väriltään sininen (värikoodi: C93 M72 Y0 K0) raita, alhaalla 15 mm ja ylhäällä 3 mm leveä. Nauhan käyttöoikeus on elinikäinen.

Juhlanauhaa kannetaan siten, että se kulkee oikealta olkapäältä rinnan yli vasemmalle lantiolle, leveämpi sininen alhaalla. Miehet kantavat juhlanauhaa juhlapuvussa (frakki) liivin alla ja tummassa puvussa liivin ja solmion päällä. Naiset voivat kantaa juhlanauhaa taiteltuna ruusukkeena vasemmalla puolella rintaa.

Käytettäessä juhlanauhaa tulee muun pukeutumisen olla tilaisuuden ja nauhan arvolle sopivaa.

Juhlanauhan kanssa saa kantaa ylioppilaskuntanauhaa. Käytettäessä yhdessä ylioppilaskuntanauhan Pörssi ry:n juhlanauha kulkee ylempänä.

Leveämmän juhlanauhan kanssa on oikeus kantaa Pörssin kultaista juhlamerkkiä. Juhlamerkki on pörssin tunnuksen muotoinen (27x16mm) kullattu pinssi. Miehet kantavat merkkiä siten, että se on kiinnitetty juhlanauhaan keskelle rintaa vaakasuoraan. Naiset kantavat merkkiä keskellä juhlanauhasta taiteltua ruusuketta. Juhlamerkin käyttöoikeus juhlanauhassa on elinikäinen.

 

Standaariohjesääntö

Pörssi ry:llä on pöytästandaari, jonka pohjaväri on valkoinen. Standaarin keskiosassa on Pörssi ry:n tunnus. Standaarin yläreunassa kulkee sininen (värikoodi: C93 M72 Y0 K0) raita. Standaarissa on kolme kielekettä, jotka ovat väriltään siniset (värikoodi: C93 M72 Y0 K0). Kielekkeet on erotettu valkoisesta alueesta Pörssin tunnuksen alareunaa myötäilevällä puolikaarella. Kielekkeiden päissä ovat valkoiset tupsut.

 Standaarin jalustana on valkoinen marmorijalka, johon on kiinnitetty metallilaatta, jossa on kaiverrettuna teksti: Pörssi – Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat ry

Pörssi ry:n hallitus voi myöntää yhdistyksen standaarin yhteisölle tai yksityiselle henkilölle huomionosoituksena. Huomionosoituksen arvo on astetta alempi kuin yhdistyksen pronssisen ansiomerkin.

Yhdistyksen hallituksen on pidettävä rekisteriä myönnetyistä standaareista ja myöntämisajankohdista.

standaari3