Vastuullisuus ja yhdenvertaisuus

Vastuullisuus ja yhdenvertaisuus Pörssissä

Pörssi ry:n kestävä kehitys

Pörssi ry on sitoutunut toiminnassaan, tapahtumissaan ja järjestötiloissaan noudattamaan omaa kestävän kehityksen strategiaansa. Tapahtumissa pyrimme jatkuvasti innovoimaan parempia ratkaisuja jätteen vähentämiseksi, sekä kierrätettävän materiaalin käytön kasvattamiseksi. Pyrimme myös innostamaan järjestöä kierrättämisen merkittävyydessä esimerkkien kautta. Järjestötilassamme Selkkarissa jätteenlajitteluun on panostettu suuresti ja nykyään tilastamme löytyy mm. bio-, metalli-, lasi- ja muovijätteelle omat paikkansa. Pidämme myös tärkeänä, että yhteistyökumppanimme edustavat parhaansa mukaan meille tärkeitä arvoja kestävän kehityksen saralla. Näin Pörssi ry toimii jatkossakin esimerkkinä Jyväskylän toimintaympäristössä.

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategian kolme kohtaa on luotu työryhmän toimesta vuonna 2019 ja ne on hallituksen kokouksessa hyväksytty osaksi toimintaperiaatteitamme. Pörssi ry sitoutuu jatkossakin kehittämään kestävän kehityksen strategiaansa, ottaen huomioon järjestön toiveet ja palautteen.

Pörssi – Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat ry:n toiminnassa:

Pörssi ry sitoutuu huomioimaan ja kehittämään toiminnassaan kestävyyttä ekologisella, eettisellä ja taloudellisella osa-alueella.

1. Toimimme ympäristöystävällisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti jokapäiväisessä toiminnassamme. Samalla mahdollistamme pörssiläisille kestävien valintojen tekemisen.

2. Oman toiminnan lisäksi pyrimme inspiroimaan ja kannustamaan sekä pörssiläisiä että muita opiskelijoita, yhteistyöyrityksiä ja vaikuttajia toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti.

3. Edelläkävijänä uudistamme rohkeasti toimintatapoja kohti kestävämpää Pörssiä toimien samalla rohkaisevana esimerkkinä muille. Yhteistyön avulla olemme vaikuttavampia. Pyrimme tekemään yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, jotka toimivat kestävän kehityksen mukaisesti.

Pörssi ry on sitoutunut toiminnassaan, Selkkarissaan ja tapahtumissaan noudattamaan omaa kestävän kehityksen strategiaansa.

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. ” – Yhdenvertaisen järjestötoiminnan opas urheilu- ja nuorisojärjestöille

Pörssi ry on laatinut vuonna 2018 yhdenvertaisuussuunnitelman. Suunnitelma perustuu JYY:n kanssa toteutettuun yhdenvertaisuuskyselyyn marraskuussa 2018. Suunnitelmaa tullaan kehittämään tulevaisuudessa yhteistyössä jäsenistön kanssa ja se uusitaan kolmen vuoden välein. Seuraavan suunnitelman päivitysajankohta on marraskuu 2021. Kyselyyn vastaaminen on erittäin tärkeätä, sillä sen avulla saamme järjestön yhdenvertaisuudesta ja hyvinvoinnista merkittävästi laajemman ja totuudenmukaisemman kuvan. Kyselyn avulla pystymme tarkastelemaan ongelmakohtia ja kehittämään toimintaa parempaan suuntaan. Ensisijaisesti yhdenvertaisuuden tarkoituksena Pörssissä on taata kaikille jäsenille turvallinen ja tasapuolinen ympäristö toimia. Järjestötoiminnan jatkumisen kannalta yhdenvertaisuuden takaaminen ja kehittäminen on elintärkeää.

Suunnitelma on nähtävillä täällä.