Verkkosivujen käyttäjärekisteri

Tämä on Pörssi ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Yhteystiedot päivitetty 2.1.2019.

Rekisterinpitäjä 

Pörssi – Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat ry (Pörssi ry) 

PL 35 / 40014 Jyväskylä 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Iita Turpela, puh. 050 431 8989, pj@porssiry.fi 

Rekisterin nimi 

Pörssi ry:n verkkosivujen käyttäjärekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen tarkempana käyttötarkoituksena on Pörssi ry:n jäsenpalveluiden järjestäminen ja hoito sekä Pörssi ry:n toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Rekisteriin tallennetaan tietoja Pörssi ry:n ja rekisteröityjen välistä yhteydenpitoa varten. 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja: 

Henkilötiedot: 

Muut tiedot: 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tiedot saadaan henkilön omatoimisesta rekisteröitymisestä sivulle. Arkaluonteisina henkilötietoina pidettävät ruoka-aineallergiat henkilö ilmoittaa itse ja täten antaa nimenomaisen suostumuksensa niiden käsittelyyn (Henkilötietolaki 12.1 kohta 1). 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Rekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä ja tarpeellisia käsittelytarkoituksen ja kannalta. Tietoja ei kerätä eikä säilytetä suurempia määriä eikä kauemmin kuin on tarpeellista kyseiseen tarkoitukseen. 

Henkilötietoja sisältävä aineisto on suojattu asianmukaisin teknisin ratkaisuin ja pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä. Tietoihin, ohjelmiin ja järjestelmiin pääsy on rajattu vain tehtäviä hoitaville henkilöille teknisin keinoin (käyttäjätunnukset, salasanat). 

Rekisterinkäyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. 

 

Tarkastusoikeus 

Henkilöllä on pyynnöstä oikeus saada tietää, käsitteleekö yhdistys häntä koskevia henkilötietoja. Jos henkilötietoja käsitellään, on hänellä oikeus tarkistaa jäsenrekisteriin tallennetut tietonsa. 

Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai sähköpostitse pj@porssiry.fi. Pyyntö esitetään omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 

 

Tietojen korjaaminen 

Henkilöllä on mahdollisuus nähdä internetsivuille kirjautumisen kautta rekisterissä olevat tietonsa ja hän pystyy halutessaan muokkaamaan niitä. 

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Henkilöllä on oikeus vaatia itseään koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. 

Henkilöllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista esimerkiksi, jos hän odottaa yhdistyksen vastausta tietojensa poistamista tai oikaisemista koskevaan pyyntöön. 

Jos henkilö on itse toimittanut rekisterinpitäjälle henkilötietojaan, on hänellä oikeus pyytää omien henkilötietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, jos tietojen käsittelyperusteena on suostumus ja henkilötietojen käsittely on automaattista. Siirto-oikeus ei siten koske manuaalisia arkistoituja henkilötietoja. 

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valitusviranomaiselle katsoessaan, että hänen tietosuoja-asetuksen perustuvia oikeuksiaan on loukattu. 

Yllä mainittuihin rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai sähköpostitse pj@porssiry.fi