Yritysyhteistyörekisteri

Tämä on Pörssi ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Yhteystiedot päivitetty 2.1.2019.

 

Rekisterinpitäjä 

Pörssi – Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat ry (Pörssi ry) 

PL 35 / 40014 Jyväskylä 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Iita Turpela, puh. 050 431 8989, pj@porssiry.fi 

Rekisterin nimi 

Pörssi ry:n yritysyhteistyörekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään sopimussuhteen hoitamiseksi. Henkilötietojen käsittelyllä mahdollistetaan yhteydenpito rekisteröityyn oikealla ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä pidetään yllä tietoa yhteydenpitohistoriasta. 

 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja: 

 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja saadaan pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään. Tietolähteenä voi olla myös Pörssi ry:n ja rekisteröidyn edustaman organisaation välinen sopimus, jossa on mainittu rekisteröity sopimussuhteen yhteyshenkilönä. 

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Rekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin. 

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä ja tarpeellisia käsittelytarkoituksen ja kannalta. Tietoja ei kerätä eikä säilytetä suurempia määriä eikä kauemmin kuin on tarpeellista kyseiseen tarkoitukseen. 

Henkilötietoja sisältävä aineisto on suojattu asianmukaisin teknisin ratkaisuin ja pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä. Tietoihin, ohjelmiin ja järjestelmiin pääsy on rajattu vain tehtäviä hoitaville henkilöille teknisin keinoin (käyttäjätunnukset, salasanat). Rekisterinpitoon käytettävää tietojärjestelmää käytetään tietokoneelta, joka sijaitsee lukitussa tilassa. Tilaan on pääsy rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä. 

Rekisterinkäyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. 

 

Tarkastusoikeus 

Henkilöllä on pyynnöstä oikeus saada tietää, käsitteleekö yhdistys häntä koskevia henkilötietoja. Jos henkilötietoja käsitellään, on hänellä oikeus tarkistaa jäsenrekisteriin tallennetut tietonsa. 

Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai sähköpostitse pj@porssiry.fi. Pyyntö esitetään omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Henkilöllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan epätarkan, virheellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamista, tai tietyissä tilanteissa tiedon poistamista. Korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. 

Korjaamista koskeva pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai sähköpostitse pj@porssiry.fi.  

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Henkilöllä on oikeus vaatia itseään koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. 

Henkilöllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista esimerkiksi, jos hän odottaa yhdistyksen vastausta tietojensa poistamista tai oikaisemista koskevaan pyyntöön. 

Jos henkilö on itse toimittanut rekisterinpitäjälle henkilötietojaan, on hänellä oikeus pyytää omien henkilötietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, jos tietojen käsittelyperusteena on suostumus ja henkilötietojen käsittely on automaattista. Siirto-oikeus ei siten koske manuaalisia arkistoituja henkilötietoja. 

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valitusviranomaiselle katsoessaan, että hänen tietosuoja-asetuksen perustuvia oikeuksiaan on loukattu. 

Yllä mainittuihin rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai sähköpostitse pj@porssiry.fi.